top of page

🐙 A lenda do galo portugués, ou “Lenda do senhor do galo”, é outra das historias xurdidas no discorrer do Camiño de Santiago. Conta que un peregrino galego que iniciaba o Camiño en Barcelos foi acusado de roubar diñeiro a un terrateniente e, polo tanto, condenado á pena de aforcamento. Como última vontade pediu que o levarán ante o xuíz que, nese momento, estaba a comer un galo. O condenado díxolle que como proba da súa inocencia o galo levantaríase e cantaría, o xuíz fixo caso omiso das súas palabras e continuaron co procedemento xudicial. Pero cando o peregrino estaba a ser aforcado, o galo cantou! E o peregrino salvouse por un nó mal feito! Anos máis tarde, o bo señor regresou a Barcelos e esculpiu o cruceiro do “Señor do galo”, que actualmente se atopa no museo arqueolóxico da devandita poboación. Aínda que que nun principio non estaba asociado co galo de cerámica tan representativo de Lisboa, na actualidade asumiu un papel protagonista siendo o símbolo por excelencia de Portugal.
Como honra ao país veciño, fusionei a tradición galega do prato de madeira coa artesanía portuguesa. Pero sempre baixo a maxia das miñas fiadas o que achega un toque persoal e enriquecedor.
🇪🇸 La leyenda del gallo portugués, o “Lenda do senhor do galo”, es otra de las historias surgidas en el discurrir del Camino de Santiago. Cuenta que un peregrino gallego que iniciaba el Camino en Barcelos fue acusado de robar dinero a un terrateniente y, por tanto, condenado a la pena de ahorcamiento. Como última voluntad pidió que lo llevarán ante el juez que, en ese momento, estaba comiendo un gallo. El condenado le dijo que como prueba de su inocencia el gallo se levantaría y cantaría, el juez hizo caso omiso de sus palabras y continuaron con el procedimiento judicial. Pero cuando el peregrino estaba siendo ahorcado, el gallo cantó! Y el peregrino se salvó por un nudo mal hecho! Años más tarde, el buen señor regresó a Barcelos y esculpió el crucero del “Señor del gallo”, que actualmente se encuentra en el museo arqueológico de dicha población. Aunque que en un principio no estaba asociado con el gallo de cerámica tan representativo de Lisboa, en la actualidad asumió un papel protagonista y es el símbolo por excelencia de Portugal.
Como honor al país vecino, fusioné la tradición gallega del plato de madera con la artesanía portuguesa. Pero siempre bajo la magia de mis hilaturas, lo que aporta un toque personal e enriquecedor.

Dimensiones: 28 × 28 × 2,5 cm

Galo Portugués 🇵🇹Gallo Portugués

SKU: 60
30,00€Price
Tax Included